Všeobecné obchodní podmínky Reklama pro firmy - REPROFI


Reprofi CZ s.r.o, Nad Paloučkem 1855, Beroun, 266 01 (dále jen prodávající) se sídlem U Stadionu 157, Beroun, 266 01 IČ: 02773171, DIČ: CZ02773171

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při dodávkách tiskovin, reklamních předmětů a dalšího reklamního zboží zákazníkovi na základě jeho objednávky. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny naše zákazníky. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

II. Objednávání zboží

Objednávka může být prodávajícímu zaslána e-mailem na elektronickou adresu obchod@reprofi.cz nebo vyplněním objednávkového formuláře na www.reprofi.cz. Objednávku lze zaslat rovněž písemně na adresu Reprofi, U Stadionu 157, Beroun, 266 01 nebo faxem na číslo 311 622 377. Telefonické objednávky nemohou být akceptovány. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje: svoji identifikaci - název společnosti nebo jméno a příjmení FO, sídlo/provozovna, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailovou adresu), popis objednávaného zboží výrobku nebo služby a množství objednávaného zboží (dle minimálních objednacích množství). Dále kupující dodá texty, fotografie, loga společnosti a další materiály nutné pro zpracování výrobku, tiskoviny nebo služby na emailovou adresu obchod@reprofi.cz. Větší objemy dat lze poslat přes www.uschovna.cz nebo www.leteckaposta.cz.

III. Kupní cena zboží

Kupní cena zboží a jeho potisku bude určena dle aktuální nabídky na www.reprofi.cz. Grafické práce na přípravu výroby jsou uvedeny u každé sekce podle typu a náročnosti zpracování. Cena je paušální v rozmezí předpokládaných grafických prací nebo ji lze domluvit po obdržení všech dat smluvní fixní cenou. Při dotisku stejných dat se grafické práce zpravidla neúčtují.

IV. Uzavření kupní smlouvy

Doručením úplné objednávky zákazníka prodávajícímu dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy. Prodávající provede registraci objednávky v interním systému a na základě dodaných dat zpracuje grafické návrhy. Schválení grafických návrhů se považuje zároveň za potvrzení uzavření kupní smlouvy.

V. Výroba a dodání zboží

Výroba je zahájena po schválení grafických návrhů a trvá zpravidla 2 týdny podle typu výrobku, tiskoviny nebo reklamního předmětu. Dodací doba může být zkrácena na základě vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. V exponovaných termínech (říjen, listopad, prosinec) může být dodací doba po vzájemné dohodě delší. Zboží je dodáno prostřednictvím České pošty službou Balík do ruky. (V případě, že i přes veškerou snahu o doručení balíku byl pokus o doručení neúspěšný, je zásilka uložena na nejbližší ukládací poště. O uložení zásilky je adresát informován papírovým oznámením, v případě předaných kontaktních údajů na adresáta i prostřednictvím SMS anebo e-mailu. ) Zboží lze dodat i jiným smluvním dodavatelem (závisí na typu produktu). Výše poštovného je vyčíslena u každého produktu nebo je otázkou vzájemné dohody.

VI. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží uvedenou na daňovém dokladu dobírkou, bezhotovostním převodem nebo v hotovosti při předání zboží. Typ platby je zpravidla dobírkou (při prvních zakázkách), při pravidelných odběrech je platba převodem se splatností 14 dní nebo dle dohody. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu, uvedeného na daňovém dokladu. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VII. Reklamace a záruční doba

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně nebo telefonicky co nejdříve. V reklamaci je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.